Sztuką jest...
Dać komuś chwilę szczęścia,
kiedy wszystko ogromny ból sprawia...

LOGOPEDIA - NEUROLOGOPEDIA

LOGOPEDIA obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. WADA WYMOWY to wymowa odbiegająca od ogólnie przyjętej w danym języku normy. Największą grupę wad wymowy stanowią wady artykulacyjne zwane dyslalią. Dyslalia jest to nieprawidłowość w wymawianiu jednej, wielu, a nawet niemal wszystkich głosek od razu. Wymowa jest wtedy niewyraźna, mało zrozumiała, aż do bełkotu.

Dyslalia obejmuje:

   Mogilalię   (elizje) tj. opuszczanie dźwięków (np. krowa- kowa);

   Aralalię   (substytucje, czyli zamienianie głosek np. szafa - safa);

   Dyslalię właściwą   (wszelkie zniekształcenia głosek np. wymowa międzyzębowa).

Ze względu na nazwę głosek nieprawidłowo artykułowanych dyslalię dzieli się na:

  Sygmatyzm    tj. seplenienie (sz, ż, cz, dż wymawiane jako s, z, c, dz);

  Mowa bezdźwięczna    (np. woda-fota, żaba-szapa);

  Rotacyzm    tj. reranie (wadliwa wymowa r);

  Kappacyzm   (wadliwa wymowa k);

  Gammacyzm   (wadliwa wymowa g);

  Lambdacyzm   (wadliwa wymowa głoski l);

  Rynolalia    tj. nosowanie (nosowa wymowa głosek ustnych lub odwrotnie).

DIAGNOZA

Z konsultacji logopedycznej warto skorzystać, jeśli dziecko:

  ma zmiany anatomiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego, wady zgryzu, anomalie zębowe;

  jego rozwój psychomotoryczny i emocjonalny przebiega wolniej niż u rówieśników;

  wymowa dziecka nie spełnia standardów mowy dla określonego wieku rozwojowego;

  dziecko nie mówi.

W diagnozie dziecka ocenie poddawane są:

  budowa i funkcjonowanie aparatu mowy;

  oddychanie;

  napięcie mięśniowe okolicy oralnej (ustnej);

  czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie;

  mowa bierna i czynna;

  kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowo-społeczna, funkcje poznawcze, itd.

O TERAPII

W ramach terapii oferujemy:

  profilaktykę logopedyczną;

  usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych;

  kształtowanie i utrwalanie właściwych nawyków oddechowych;

  kształtowanie i utrwalanie nawyku pionizacji połykowej i spoczynkowej języka;

  usprawnianie słuchu fonematycznego;

  usprawnianie motoryki małej;

  terapię wad wymowy (dyslalii);

  terapię opóźnionego rozwoju mowy;

  terapię niepłynności rozwojowej;

  terapię afazji / dysfazji dziecięcej, niedokształcenia mowy o typie afazji.

Po zakończonej diagnozie wydajemy opinię logopedyczną na wniosek rodzica dziecka.