Sztuką jest...
Przywrócić komuś wiarę w życie,
kiedy w nim wszystko się wypaliło...

Motto

Sztuką jest...
Pokazać komuś kolory, kiedy wszystko szare widzi...
Odnaleźć czyjś uśmiech, choć na twarzy wciąż smutek ma...
Chcieć być blisko kogoś, choć niczego nie obiecywać...
Dać komuś chwilę szczęścia,
kiedy wszystko ogromny ból sprawia...
Nauczyć kochać,
kiedy serce nienawidzieć wszystko potrafi...
Przywrócić komuś wiarę w życie,
kiedy w nim wszystko się wypaliło!!!

Ci, którzy żyją nadzieją,
widzą dalej.
Ci, co żyją miłością,
widzą głębiej.
Ci, co żyją wiarą,
widzą wszystko w innym świetle.

O zespole

Katarzyna Cypryńska - psycholog ze specjalnością psychologia wychowania i nauczania, psychologia rodziny, psychologia rozwoju psychospołecznego, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczno - terapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Katarzyna Cypryńska na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie - w każdym stopniu upośledzenia umysłowego; z osobami z zespołem Downa, autyzmem, porażeniem mózgowym. Prowadzi terapię dla małych dzieci od 3 do 7 lat posiadających dysfunkcje w zakresie funkcji poznawczo - emocjonalnych. Prowadzi również terapię dla młodzieży pomagając w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, społecznych, związanych z tożsamością własnej osoby. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii społecznej dla grup studentów i nauczycieli, rodziców. W tym celu współpracowała z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli i Menedżerów Oświaty BROst w Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie. Wiele zajęć prowadziła w oparciu o autorskie programy. Opublikowała artykuły w miesięczniku "Pacjent" dotyczące udzielania wsparcia psychologicznego osobom chorym i niepełnosprawnym. Współpracowała z TV Centrum Zgierz. Swoje działania psychologiczne kieruje do osób z Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa, Poddębic, Łęczycy, Konstantynowa Łódzkiego.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie zaburzonego zachowania, zaburzonych emocji, nieadekwatnej samooceny, depresji, konfliktów interpersonalnych, trudności edukacyjnych, trudności adaptacyjnych;

  terapię dla par i małżeństw;

  diagnozę i terapię dla osób dorosłych w zakresie napięć emocjonalnych wynikających z różnego rodzaju kryzysów życiowych, depresji, konfliktów interpersonalnych , nieadekwatnej samooceny, trudności wychowawczych;

  koordynuję pracę całego zespołu terapeutów.

Katarzyna Złotocha - Michalak - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista profilaktyki społecznej, terapeuta pedagogiczny, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Katarzyna Złotocha - Michalak doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi, gdzie zajmowała się diagnozowaniem poziomu rozwoju dzieci, w tym dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu, trudnościami matematycznymi; określaniem gotowości szkolnej. Prowadziła terapię dzieci z dysleksją i dyskalkulią, trudnościami w nauce indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pomagające w osiąganiu dojrzałości szkolnej oraz zajęcia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego, a także zajęcia dla dzieci z obniżonym rozwojem ruchowym. Pełniła funkcję opiekuna kilku placówek przedszkolnych, w których aktywnie wspierała nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez obserwację dzieci na terenie placówek, prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz w sferze zachowania i emocji. Prowadziła konsultacje i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów oraz treningi dla uczniów we współpracy z nauczycielami. Obecnie pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, jest współautorem projektów unijnych, opiekunem samorządu uczniowskiego.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  diagnozę i terapię w zakresie integracji sensorycznej;

  diagnozę i terapię pedagogiczną m.in dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, trudnościami matematycznymi, trudnościami grafomotorycznymi, niską sprawnością ręki;

  zajęcia ogólnorozwojowe wspierające rozwój poznawczy i ruchowy dziecka;

  szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu pomocy dziecku z zaburzeniami sensorycznymi;

  zajęcia grupowe - DOBRY START W SZKOLE.

Dorota Jończyk - pedagog, oligofrenopedagog, Absolwentka Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu ze specjalnością oligofrenopedagogiki oraz Studium Nauczycielskiego w Zgierzu ze specjalnością technika . Wieloletni nauczyciel i terapeuta dzieci i młodzieży w zakresie działań twórczych i kreatywności, wieloletni nauczyciel i wychowawca dzieici i młodziezy niepelnosprawnej intelektualnie. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi z każdym rodzajem niepełnosparwnosci intelektualnej i na każdym etapie edukacyjnym. Autorka i pomysłodawczyni projektów rozwiających twórcze myślenie u dzieci i młodzieży. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się ze studentami psychologii UŁ.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci;

  grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci;

  zajęcia rozwijające kreatywność w zakresie myślenia i działań twórczych dzieci i młodzieży.

Agnieszka Słubik - psycholog, doradca zawodowy, psycholog organizacji, Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w weryfikowaniu kompetencji zawodowych, prowadzeniu szkoleń przygotowujących do egzaminów maturalnych i na studia, prowadzeniu treningów motywacyjnych do nauki oraz doskonalenia umiejętności społecznych, pracy z młodzieżą w poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnozowaniu kryzysów rozwojowych, problemów adaptacyjnych w szkole oraz grupie rówieśniczej.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  konsultacje w zakresie wyboru ścieżki zawodowej i dalszego kształcenia;

  diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, m.in. poprzez wykonywanie testów psychologicznych;

  spotkania motywującę do nauki;

  szkolenia aktywizujące, które przygotowują do świadomego planowania kariery i podjęcia zawodu;

  konsultacje w zakresie udzielania informacji o szkołach, trendach rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia;

  konsultacje w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).

Małgorzata Zdunek - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Zdobywałam doświadczenie zawodowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi, gdzie zajmuje się diagnozowaniem poziomu rozwoju dzieci, w tym dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi, zajęcia grupowe dla młodzieży metodą teatru interaktywnego, warsztaty edukacyjne dla dzieci a także zajęcia dla dzieci z obniżonym rozwojem ruchowym. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Z ramienia Poradni jest opiekunem gimnazjów i szkoły podstawowej.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  diagnozę i terapię w zakresie integracji sensorycznej.

Ewa Słomczyńska - absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach psychologia i pedagogika. Specjalista psychologii wychowawczej i psychologii zdrowia oraz terapii pedagogicznej. Absolwentka Podyplomowego Studium Arteterapii, Podyplomowego Studium Terapii Rodzin oraz całościowego szkolenia z zakresu terapii eriksonowskiej. Korzystając z doświadczenia i wiedzy wyniesionej między innymi ze szkolenia z zakresu „Szkoły dla rodziców wg T. Gordona” wspiera rodziców i wspomaga proces wychowawczy. Służy pomocą rodzinom oraz dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się zarówno problemami natury emocjonalnej, społecznej jak i problemami w nauce. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w placówkach związanych z oświatą i wychowaniem Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i poddaje swoją pracę superwizji. W kontakcie z małym pacjentem buduje dobry, bezpośredni kontakt.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  Diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży;

  Terapię rodzinną;

  Wsparcie rodziców w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych;

  Terapię pedagogiczną dzieci z problemami w nauce;

Piotr Seroczyński - Psychoterapeuta, oligofrenopedagog. Psychoterapeuta pracujący w nurcie psychoterapii systemowej. Korzysta również z dorobku innych szkół terapeutycznych, zwłaszcza podejścia humanistycznego i psychodynamicznego. Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii MABOR, spacjalizującej się w psychoterapii zintegrowanej, ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży - atestowanej i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  Psychoterapię indywidualną dla młodzieży zwłaszcza:

- z problemami w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów interpersonalnych wynikających z nieśmiałości, lęku, niskiego poczucia własnej wartości, trudności w wyrażaniu emocji;

- z problemami wieku dorastania (kryzysy tożsamości, kształtowanie się własnej odrębności, trudności w kontaktach z rodziną i rówieśnikami;

  Psychoterapię z parami i z rodzinami będącymi w kryzysie w relacjach interpersonalnych (małżeńskich, rodzinnych, rodzic-dziecko);

  Psychoterapię dla osób z trudnościami wynikającymi z zaburzeń osobowości, stanów depresyjnych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych;

  Psychoterapię dla osób po utracie bliskiej osoby (śmierć, rozwód, rozstanie), załamaniu nerwowym po ciężkim lub bolesnym przeżyciu;

Oferta

 • Program zajęć grupowych:

    Pierwsze kroki w nauce czytania (poznawanie samogłosek, sylab, pierwszych słów, zdań);

    Kształtowanie SYLABOWEJ techniki czytania, która pozwala na późniejsze sukcesy w czytaniu ze względu na większe rozumienie czytanej treści i lepsze tempo;

    Ćwiczenia ręki (korygowanie niewłaściwego chwytu, ćwiczenia przygotowujące do pisania)...

  Więcej

 • Wsparcie zawodowe obejmuje:

    Pomoc w wyborze ścieżki zawodowej i dalszego kształcenia;

    Diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, m.in. poprzez wykonywanie testów psychologicznych;

    Szkolenia aktywizujące przygotowujące do świadomego planowania kariery i podjęcia zawodu...

  Więcej

 • Pomoc psychologiczna dotyczy:

    Doradztwa dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych dzieci, trudności adaptacyjnych dziecka w szkole i przedszkolu, trudności w podjęciu i spełnianiu roli rodzica...

  Więcej

 • Pomoc pedagogiczna dotyczy:

    Diagnozy dzieci rozpoczynających naukę szkolną,

    Terapii wyrównującej braki, nieharmonijny rozwój w zakresie funkcji poznawczych...

  Diagnoza dojrzałości szkolnej obejmuje:

    Pamięć dziecka,

    Koncentrację uwagi,

    Spostrzeganie wzrokowe i słuchowe...

  Więcej

 • Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci z:

    trudnościami w nauce,

    zaburzeniami zachowania,

    zaburzeniami rozwoju mowy...

  Więcej

 • W ramach działań psychoedukacyjnych - zajęć grupowych, dzieci uczą się:

    Radzenia sobie ze stresem,

    Pokonywania sytuacji trudnych,

    Kształtowania poczucie własnej wartości... Więcej