Sztuką jest...
Dać komuś chwilę szczęścia,
kiedy wszystko ogromny ból sprawia...

Psycholog

Pomoc psychologiczna dotyczy:

  Doradztwa dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych dzieci, trudności adaptacyjnych dziecka w szkole i przedszkolu, trudności w podjęciu i spełnianiu roli rodzica (trudne relacje z dzieckiem).

  Diagnozy w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się związanych z dysfunkcją procesów poznawczych - pamięci, myślenia, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo - ruchowej, grafomotoryki, nauki czytania i pisania, dysleksji i dysgrafii.

  Diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci.

  Udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie radzenia sobie z emocjami, kształtowaniu poczucia własnej wartości, budowania własnej tożsamości.

  Korekcji zachowań trudnych – agresywnych, kształtowanie umiejętności adaptacyjnych i społecznych.

  Terapii rodzin i małżeństw.

  Diagnozy i terapii dziecka niepełnosprawnego intelektualnie - pracy z dzieckiem i jego rodziną.

  Diagnozy małych dzieci (od 2-5lat) - udzielanie wsparcia psychologicznego stymulującego prawidłowy rozwój dziecka.

Po zakończonej diagnozie wydajemy opinię psychologiczną na wniosek rodzica dziecka, bądź osoby uczestniczącej w terapii.

Odbyta konsultacja psychologiczna może być potwierdzona wydaniem pisemnego zaświadczenia.