Sztuką jest...
Odnaleźć czyjś uśmiech,
choć na twarzy wciąż smutek ma...

Terapia Pedagogiczna

Pomoc pedagogiczna dotyczy:

  Diagnozy dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

  Terapii wyrównującej braki, nieharmonijny rozwój w zakresie funkcji poznawczych.

  Terapii dziecka z trudnościami w zakresie czytania, pisania, liczenia, koordynacji wzrokowo - ruchowej, grafomotoryki, zaburzonej lateralizacji.

Diagnoza dojrzałości szkolnej obejmuje:

  Pamięć dziecka.

  Koncentrację uwagi.

  Spostrzeganie wzrokowe i słuchowe.

  Myślenie (logiczne i przyczynowo - skutkowe, umiejętności kategoryzowania).

  Mowę i zasób słownictwa.

  Zdolności komunikacyjne.

  Tempo pracy.

  Motywację do pracy.

  Lateralizację (orientację w schemacie własnego ciała i orientacje przestrzenną).

  Umiejętności i kompetencje społeczne.

  Dojrzałość emocjonalną.

Po przeprowadzonych badaniach na wniosek zainteresowanych wydawana jest pisemna opinia.