Sztuką jest...
Przywrócić komuś wiarę w życie,
kiedy w nim wszystko się wypaliło...

Motto

Sztuką jest...
Pokazać komuś kolory, kiedy wszystko szare widzi...
Odnaleźć czyjś uśmiech, choć na twarzy wciąż smutek ma...
Chcieć być blisko kogoś, choć niczego nie obiecywać...
Dać komuś chwilę szczęścia,
kiedy wszystko ogromny ból sprawia...
Nauczyć kochać,
kiedy serce nienawidzieć wszystko potrafi...
Przywrócić komuś wiarę w życie,
kiedy w nim wszystko się wypaliło!!!

Ci, którzy żyją nadzieją,
widzą dalej.
Ci, co żyją miłością,
widzą głębiej.
Ci, co żyją wiarą,
widzą wszystko w innym świetle.

O zespole

Katarzyna Cypryńska - psycholog ze specjalnością psychologia wychowania i nauczania, psychologia rodziny, psychologia rozwoju psychospołecznego, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczno - terapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych i Terapii Ręki. Katarzyna Cypryńska na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie - w każdym stopniu upośledzenia umysłowego; z osobami z zespołem Downa, autyzmem, porażeniem mózgowym. Prowadzi terapię dla małych dzieci od 3 do 7 lat posiadających dysfunkcje w zakresie funkcji poznawczo - emocjonalnych. Prowadzi również terapię dla młodzieży pomagając w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, społecznych, związanych z tożsamością własnej osoby. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu psychologii społecznej dla grup studentów i nauczycieli, rodziców. W tym celu współpracowała z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli i Menedżerów Oświaty BROst w Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie. Wiele zajęć prowadziła w oparciu o autorskie programy. Opublikowała artykuły w miesięczniku "Pacjent" dotyczące udzielania wsparcia psychologicznego osobom chorym i niepełnosprawnym. Współpracowała z TV Centrum Zgierz. Swoje działania psychologiczne kieruje do osób z Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa, Poddębic, Łęczycy, Konstantynowa Łódzkiego.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży w zakresie zaburzonego zachowania, zaburzonych emocji, nieadekwatnej samooceny, depresji, konfliktów interpersonalnych, trudności edukacyjnych, trudności adaptacyjnych;

  terapię dla par i małżeństw;

  diagnozę i terapię dla osób dorosłych w zakresie napięć emocjonalnych wynikających z różnego rodzaju kryzysów życiowych, depresji, konfliktów interpersonalnych , nieadekwatnej samooceny, trudności wychowawczych;

  koordynuję pracę całego zespołu terapeutów.

Katarzyna Złotocha - Michalak - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista profilaktyki społecznej, terapeuta pedagogiczny, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Katarzyna Złotocha - Michalak doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi, gdzie zajmowała się diagnozowaniem poziomu rozwoju dzieci, w tym dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu, trudnościami matematycznymi; określaniem gotowości szkolnej. Prowadziła terapię dzieci z dysleksją i dyskalkulią, trudnościami w nauce indywidualne i grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pomagające w osiąganiu dojrzałości szkolnej oraz zajęcia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego, a także zajęcia dla dzieci z obniżonym rozwojem ruchowym. Pełniła funkcję opiekuna kilku placówek przedszkolnych, w których aktywnie wspierała nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez obserwację dzieci na terenie placówek, prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz w sferze zachowania i emocji. Prowadziła konsultacje i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów oraz treningi dla uczniów we współpracy z nauczycielami. Obecnie pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, jest współautorem projektów unijnych, opiekunem samorządu uczniowskiego. Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych i Terapii Ręki.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  diagnozę i terapię w zakresie integracji sensorycznej;

  diagnozę i terapię pedagogiczną m.in dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, trudnościami matematycznymi, trudnościami grafomotorycznymi, niską sprawnością ręki;

  zajęcia ogólnorozwojowe wspierające rozwój poznawczy i ruchowy dziecka;

  szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu pomocy dziecku z zaburzeniami sensorycznymi;

  zajęcia grupowe - DOBRY START W SZKOLE.

Małgorzata Zdunek - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Zdobywałam doświadczenie zawodowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi, gdzie zajmuje się diagnozowaniem poziomu rozwoju dzieci, w tym dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi, zajęcia grupowe dla młodzieży metodą teatru interaktywnego, warsztaty edukacyjne dla dzieci a także zajęcia dla dzieci z obniżonym rozwojem ruchowym. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów. Z ramienia Poradni jest opiekunem gimnazjów i szkoły podstawowej.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  diagnozę i terapię w zakresie integracji sensorycznej.

Ewa Słomczyńska - absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach psychologia i pedagogika. Specjalista psychologii wychowawczej i psychologii zdrowia oraz terapii pedagogicznej. Absolwentka Podyplomowego Studium Arteterapii, Podyplomowego Studium Terapii Rodzin oraz całościowego szkolenia z zakresu terapii eriksonowskiej. Korzystając z doświadczenia i wiedzy wyniesionej między innymi ze szkolenia z zakresu „Szkoły dla rodziców wg T. Gordona” wspiera rodziców i wspomaga proces wychowawczy. Służy pomocą rodzinom oraz dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się zarówno problemami natury emocjonalnej, społecznej jak i problemami w nauce. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w placówkach związanych z oświatą i wychowaniem Regularnie podnosi swoje kwalifikacje i poddaje swoją pracę superwizji. W kontakcie z małym pacjentem buduje dobry, bezpośredni kontakt.

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  Diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży;

  Terapię rodzinną;

  Wsparcie rodziców w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych;

  Terapię pedagogiczną dzieci z problemami w nauce;

Paulina Chojnacka - psycholog, pedagog, psychotraumatolog. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą oraz dorosłymi. Prowadzi terapię skierowaną na wspomaganie radzenia sobie ze skutkami przebytej traumy, z trudnymi emocjami, problemami w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz trudnościami adaptacyjnymi. Stosując model ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania), wspomaga w rozwijaniu elastyczności psychologicznej i podejmowaniu działań zgodnych z indywidulnymi wartościami. Prowadziła warsztaty dla dzieci z rodzin zastępczych oraz warsztaty dla klas szkolnych. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach związanych między innymi z terapią traumy u dzieci i dorosłych oraz terapią ACT, jak na przykład: „Doświadczenie traumy u dzieci – możliwości integracji różnych form wsparcia psychotarapeutycznego” (Fundacja Gajusz), „Trauma i pamięć” (Ośrodek Terapii Traumy Oddech), „ACT w pracy z traumą: praca z ciałem, umysłem i emocjami” (Uczę się ACT, dr Russ Harris), „Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych” (Uczę się ACT, Kirk Strosgahl i Patricia Robinson).

W gabinecie psychologicznym DiagX prowadzę:

  Diagnozę i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży;

  Wsparcie rodziców w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych;

Oferta

 • Program zajęć grupowych:

    Pierwsze kroki w nauce czytania (poznawanie samogłosek, sylab, pierwszych słów, zdań);

    Kształtowanie SYLABOWEJ techniki czytania, która pozwala na późniejsze sukcesy w czytaniu ze względu na większe rozumienie czytanej treści i lepsze tempo;

    Ćwiczenia ręki (korygowanie niewłaściwego chwytu, ćwiczenia przygotowujące do pisania)...

  Więcej

 • Co ćwiczymy w ramach TUS'u?:

    umiejętność zawierania znajomości;

    dołączania do zabawy inicjowania zabawy;

    reagowania na krytykę...

  Więcej

 • Dla młodzieży poszukującej odpowiedzi na pytania:

    kim jestem, dokąd podążam,

    czego ode mnie oczekują inni,...

  Więcej

 • Szkolenia dla rodziców

    Czy Twoja relacja z nastolatkiem jest dla Ciebie trudna, masz trudności ze zrozumieniem zachowań swojego dziecka? Jeśli często zadajesz sobie pytanie co zrobiłam / zrobiłem źle albo dlaczego mój syn moja córka mógł lub mogła...

  Więcej

 • Szkolenia dla nauczycieli

    Na przestrzeni ostatniego czasu do gabinetu psychologa trafiają dzieci niegrzeczne, tak opisują je rodzice, często jest to poparte opinią nauczyciela szkoły czy przedszkola...

  Więcej

 • Pomoc psychologiczna dotyczy:

    Doradztwa dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych dzieci, trudności adaptacyjnych dziecka w szkole i przedszkolu, trudności w podjęciu i spełnianiu roli rodzica...

  Więcej

 • Pomoc pedagogiczna dotyczy:

    Diagnozy dzieci rozpoczynających naukę szkolną,

    Terapii wyrównującej braki, nieharmonijny rozwój w zakresie funkcji poznawczych...

  Diagnoza dojrzałości szkolnej obejmuje:

    Pamięć dziecka,

    Koncentrację uwagi,

    Spostrzeganie wzrokowe i słuchowe...

  Więcej

 • Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci z:

    trudnościami w nauce,

    zaburzeniami zachowania,

    zaburzeniami rozwoju mowy...

  Więcej

 • W ramach działań psychoedukacyjnych - zajęć grupowych, dzieci uczą się:

    Radzenia sobie ze stresem,

    Pokonywania sytuacji trudnych,

    Kształtowania poczucie własnej wartości... Więcej